1895 Architecture Innovation Building, Tianjin University

No. 92, Weijin Road,

Nankai District, Tianjin